Bổ Phế

300,000

Viên hoàn Bổ phế – Thanh phế hóa đàm chỉ khái (bổ phổi, hóa đờm, trị ho)